ประวัติการการศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานศาลยุติธรรม
ประสบการณ์การทำงาน
  • ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 สำนักงานศาลยุติธรรม
  • นำศาสตร์ฮวงจุ้ยมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคู่ความในศาลแขวงเชียงใหม่ ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ 2540
  • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ปัจจุบัน

เจ้าของแอปพลิเคชั่น “ยอดฮวงจุ้ย” หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์ หรือเข็มทิศดูฮวงจุ้ยด้วยสมาร์ทโฟน เครื่องมือจัดชัยภูมิตามหลักฮวงจุ้ยด้วยนวัตกรรม (Success Navigator)สำหรับที่อยู่อาศัย/ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในโครงการ Northern Innovation Startup อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แอปฯ ยอดฮวงจุ้ย
สุดยอดนวัฒกรรมฮวงจุ้ย
ในยุค Digital Transformation

ภาพบรรยากาศการเข้าสถานที่

ศาสตร์ฮวงจุ้ยทั้งหมด


ศาสตร์ฮวงจุ้ยทั้งหมด