เราอยากช่วยเหลือธุรกิจให้เฮงด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ครบวงจร
เพราะเราเชื่อว่า “ฮวงจุ้ย” เป็นรากฐานของความเฮงดังนั้น เราจึงเต็มที่ในทุกย่างก้าว
เพื่อทำให้ทุกธุรกิจก้าวไปสู่ความเฮงไปพร้อมกัน

อาจารย์ซินแส พรภพ ปองทอง

อาจารย์ซินแส พรภพ ปองทอง

ประวัติการการศึกษา
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานศาลยุติธรรม
ประสบการณ์การทำงาน
 • ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 สำนักงานศาลยุติธรรม
 • นำศาสตร์ฮวงจุ้ยมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคู่ความในศาลแขวงเชียงใหม่ ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ 2540
 • ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ปัจจุบัน

เจ้าของแอปพลิเคชั่น “ยอดฮวงจุ้ย” หล่อแกอิเล็กทรอนิกส์ หรือเข็มทิศดูฮวงจุ้ยด้วยสมาร์ทโฟน เครื่องมือจัดชัยภูมิตามหลักฮวงจุ้ยด้วยนวัตกรรม (Success Navigator)สำหรับที่อยู่อาศัย/ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในโครงการ Northern Innovation Startup อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • อาจารย์พิเศษ วิชา INT 3107 การจัดการธุรกิจตามหลักชัยภูมิ Feng Shui Business Management หลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาเทค โนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • CEO บริษัท บ้านดีฮวงจุ้ยเด็ด จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ย ให้กับ ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป
 • สอนการออกแบบสถาปัตย์ฮวงจุ้ย และจัดตกแต่งอาคารสถานที่ จัดภูมิทัศน์ตามหลักฮวงจุ้ย
 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท CP ALL เรื่อง การออกแบบร้านสะดวกซื้อ 7-11 ตามหลักฮวงจุ้ย
 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท CPRAM เรื่อง ฮวงจุ้ยยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร
 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท C.P.LAND เรื่อง การออกแบบสถาปัตย์ฮวงจุ้ย
 • วิทยากรรับเชิญ หอการค้าไทย และสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ฮวงจุ้ยยุคดิจิทัลกับธุรกิจ
 • วิทยากรรับเชิญคอร์สออนไลน์ วิชา เก่งแล้วเฮงด้วยฮวงจุ้ย หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • วิทยากรรับเชิญ SME D Bank เรื่อง ปรับตัวธุรกิจยุคโควิดด้วย “ฮวงจุ้ยดิจิทัล”
 • วิทยากรรับเชิญรายการ “เสาร์ ๕ ” สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เรื่อง “โค้ง 100 ศพ”
 • วิทยากรรับเชิญ ในมหาวิทยาลัย สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ

รีวิว


เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

รีวิว


เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......

เยี่ยมชม ณ.......

ที่เราไป......